Obowiązkowe pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w nowym projekcie „ustawy wprowadzającej RODO”

Obowiązkowe pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w nowym projekcie „ustawy wprowadzającej RODO”

Od 25 maja 2018 r., tj. rozpoczęcia obowiązywania RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych, wciąż oczekujemy na finalizację prac ustawodawczych nad tzw. „ustawą wprowadzającą RODO”. Niebawem upłynie aż 6 miesięcy, w czasie których krajowy ustawodawca nie zdążył dostosować obowiązujących przepisów do nowego stanu prawnego, wynikającego z RODO - unijnego rozporządzenia 2017/679. Jednak pojawia się światło w tunelu!

22 października 2018 roku opublikowany został najnowszy projekt rzeczonej ustawy – a w pełnym brzmieniu, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

Projekt przewiduje zmiany w aż 168 ustawach sektorowych. Szczególnie istotne są projektowane zmiany wprowadzające obowiązek pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 29 RODO:

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

RODO nie określa szczegółowych wytycznych, dotyczących dopuszczalnej formy udzielania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wobec tej okoliczności, wielu praktyków RODO przyjmowało, że zgodnie z realizacją zasady rozliczalności, warto owe upoważnienia udzielać w formie pisemnej. Inni jednak twierdzili, że polecenie o którym stanowi RODO może być udzielane w formie ustnej, a zasada rozliczalności do owych poleceń się nie odnosi.

Projektowane zmiany dookreślają te kwestie, a przynajmniej wskazują, kiedy wydanie pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych jest obowiązkowe.
Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych mają być obowiązkowe wobec kadrowych (osób przetwarzających szczególne kategorie danych osobowych pracowników). W tym zakresie, ustawa „wprowadzająca RODO” nowelizuje Kodeks Pracy. Naadto, zgodnie z projektowanymi zmianami, osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych będą miały być obowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.

W aktualnym kształcie projektu ustawy „wprowadzającej RODO”, pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są wprowadzone także w innych ustawach, w tym między innymi:

• ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
• ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także
• ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Należy podkreślić, iż zmiany w przepisach sektorowych są wciąż projektowane i należy je na bieżąco monitorować. Warto jednak już teraz mieć je na względzie. W szczególności w przypadku trwających wdrożeń, warto rozważyć zastosowanie formy pisemnej upoważnień do przetwarzania danych osobowych już teraz.

Aktualny projekt ustawy wprowadzającej RODO jest dostępny do pobrania tutaj: POBIERZ

Made with by Integree.eu